ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρική επωνυμία: MEDICIS CONSULT – SARL με κεφάλαιο 40.000 €.
Εταιρική έδρα: 54, rue Lhomond – 75005 PARIS
Τηλέφωνο: +33 (0)1 45 33 03 15
Αριθμός SIRET: 511 931 941 00047 RCS PARIS
Ενδοκοινοτικός αριθμός ΑΦΜ: FR73511931941
Διαχειριστής: Jérôme AUDRAN

 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Οι χρήστες του ιστότοπου της εταιρείας Medicis Consult θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί την εφαρμογή των γαλλικών νόμων εν ισχύ. Οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του νόμου περί Πληροφορικής και ελευθεριών των οποίων η παραβίαση θα επιφέρει ποινικές κυρώσεις. Το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον ιστότοπο αυτό ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Medicis Consult.
Ο παρών ιστότοπος είναι έργο που προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του ιστότοπου επιτρέπεται μόνο για αυστηρώς προσωπικούς σκοπούς.
Το σύνολο του παρόντος ιστότοπου διέπεται από τη γαλλική και διεθνή νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού και πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ικανών να μεταφορτωθούν και των εικονογραφικών και φωτογραφικών αναπαραστάσεων. Η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος ιστότοπου σε οποιοδήποτε μέσον απαγορεύεται ρητώς εκτός κι αν υπάρχει σαφής άδεια από την εταιρεία Medicis Consult. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και διάδοσης © Medicis Consult.
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουμε για την υλοποίηση του παρόντος ιστότοπου και στην τακτική του ενημέρωση, ενδεχομένως να υπάρχουν σφάλματα στις πληροφορίες και/ή τα έγγραφα που περιέχει. Οπότε, οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου θα προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις.

 

Πληροφορική και Ελευθερίες

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των φυλλαδίων μας κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία Medicis Consult και δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο μέρος. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι διαθέτουν δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που τους αφορούν (άρθρο 34 και επόμενα του νόμου της 06/01/78 «Πληροφορική και Ελευθερίες»). Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό, αρκεί να γράψετε στον διαχειριστή της εταιρείας στην παρακάτω διεύθυνση: Medicis Consult – 54, rue Lhomond – 75005 PARIS, αναφέροντάς μας επώνυμο, όνομα και διεύθυνση.

 

Προειδοποίηση

Οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και/ή λογισμικά από τη μόλυνση με ενδεχόμενους ιούς που μπορεί να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η εταιρεία Medicis Consult αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ενδεχόμενη ζημία κατά την περιήγηση στον ιστότοπο ή μετά από μεταφόρτωση εγγράφου από τον παρόντα ιστότοπο.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν ενημερωθεί ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, τεχνικών δυσκολιών ή δυσκολιών στα πληροφοριακά συστήματα.
Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των μηνυμάτων που μπορεί να μας αποστείλετε και που περνούν μέσα από ένα ανοιχτό δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ευθύνη της εταιρείας Medicis Consult, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενό τους ούτε όσον αφορά τους όρους πρόσβασης σε αυτούς. Αντιστρόφως, οι σύνδεσμοι προς μία ή περισσότερες σελίδες του ιστότοπου της εταιρείας Medicis Consult δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από αίτηση που πρέπει να αποσταλεί στον διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας.